Dự thảo Luật Giáo dục ĐH: Quy định về Hiệu trưởng có gì mới?

.
Dự thảo Luật Giáo dục ĐH: Quy định về Hiệu trưởng có gì mới?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Dự thảo Luật Giáo dục đại học quy định Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và theo quyết nghị của hội đồng trường.

Nhân sự Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường quyết định, trình cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; nhân sự Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch trường quyết định.

Hiệu trưởng được quy định rõ vai trò là người đứng đầu bộ máy quản lý nhà trường, là đại diện cho trường theo pháp luật, có quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của hội đồng trường/hội đồng quản trị, bao gồm:

Ban hành các quy chế, quy định theo sự phân cấp hoặc theo quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo;

Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học theo quyết định của hội đồng trường, hội đồng quản trị;

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị của cơ sở giáo dục đại học;

Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn và cơ cấu đã được quy định;

Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thực hiện quyết định của hội đồng trường, hội đồng quản trị; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về tài chính của trường trước hội đồng trường, hội đồng quản trị.

Theo PV
Bộ GD&ĐT

Nguồn: giaoducthoidai.vn